اس ام اس و جملات خنده دار و فاز سنگین فامیل دور

اس ام اس و جملات خنده دار و بامعنی فامیل دور

اس ام اس و جملات خنده دار و فاز سنگین فامیل دور

اس ام اس و جملات خنده دار و فاز سنگین فامیل دور

آقای مجری در حال پاره کردن دفتر مشق کلاه قرمزی چون خودش ننوشته بود . . .

آقای مجری: الان این رو پاره میکنم تا خودت مشقاتو بنویسی.

فامیل دور: نه، عجب گیری افتادیما، ۳ ساعت به این گاو فهموندیم که نباید پاره کنه و بخوره، حالا باید به شما بفهمونیم

.

.

.

- ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪﻩ ، ﯾﻪ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ

.

.

.
– ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺭﺳﻤﺎ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ

.

.

.

سه نوع دور داریم:

اونی که دستت بش نمی رسه

اونی که چشمت بهش نمی رسه

اونی که فکرت هم بش نمی رسه

.

.

.

- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺧﻮﺭﺩﻡ , ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ , ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ

.

.

.

آقای مجری: واسه چی در ُ باز گذاشتی؟

فامیل دور: واسه بهار.

از در بسته دزد رد می‌شه ولی از در باز رد نمی‌شه.

وقتی یه در ُ باز بذاری که دزد نمیاد توش. فکر می‌کنه یکی هست که در ُ باز

گذاشتی دیگه. ولی وقتی در بسته باشه، فکر می‌کنه کسی نیست ُ یه عالمه

چیز خوب اون‌تو هست ُ می‌ره سراغ‌شون دیگه.

در باز ُ کسی نمی‌زنه. ولی در بسته رو همه می‌زنند. خود شما به خاطر این‌که

بدونی توی این پسته دربسته چی ئه، می‌شکنیدش. شکسته می‌شه اون در.

دل آدم هم مثل همین پسته می‌مونه.

یه سری از دل‌ها درشون باز ئه. می‌فهمی تو دلش چی ئه. ولی یه سری از دل‌ها

هست که درش بسته‌اس. این‌قدر بسته نگه‌اش می‌دارند که بالاخره یه روز مجبور

می‌شند بشکنند و همه‌چی خراب می‌شه.

آقای مجری: در دل آدم چه‌جوری باز می‌شه؟

فامیل دور: در دل آدم با درد دل ئه که باز می‌شه.

.

.

.

- ﺷﺎﻧﺲ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ؛ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﮓ ﺑﺮ
ﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ؛ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻼً ﮐﻠﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ

.

.

.

- ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﻴﺴﺘﯽ , ﺧﺮ
ﺩﺭﻭﻧﺘﻪ

.

.

.

- ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﻟﮑﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﺪﯾﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ

.

.

.
– ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺻﻼﺡ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﺍﺯﺵ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ

.

.

.

فامیل دور :

راه رفتنی را باید رفت

در بستنی را باید بست

پسر عمه زا:

دربستنی را باید لیسید ….!

.

.

.
– ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﺣﯿﻔﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﻪ

.

.

.
– ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﮑﻮﮐﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ

.

.

.
– ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﻧﻔﻬﻤﻦ

.

.

.
– ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ‏« ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺮﺳﯽ ‏» ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ

.

.

.
– ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺍﺳﺖ ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺭﻓﺖ

.

.

.

هیچوقت در زندگیتون با یه خر درد دل نکنین!” (فامیل دور)

.

.

.
– ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩﻭ ﺑﻌﻀﯽ
ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺩﯾﻢ.
.
.
.

جیگر: من خر نیستم!من خر نیستم!من خر نیستم!

- فامیل دور: ببخشید جسارت کردم، شما عقابی، پروانه ای، من خرم که توو این خونه با تو موندم!

.

.

.

  فامیل دور: امروز داشتم حسرت میخوردم
آقای مجری:حسرت چی؟
فامیل دور: یه عمر در همه ی درها ایستادم ولی همه رو بسته نگه داشتم،چه وقتهایی که کسی اومد در زد و در رو باز نکردم و صدایی هم ندادم که فکر کنه کسی خونه نیست

.

.

.

فامیل دور: آقای مجری من با زوری که در این خر میبینم,افق های روشنی در بربر خودم میبینم

.

.

.

در اخر میخواستم بگم تعداد زیادی از جملات بالا رو یکی از دوستان عزیز در قسمت نظرا گذاشته بودن که متاسفانه اسمشون رو یادم رفت ازشون متشکرم , درضمن امکان ارسال مطلب در لینکی در بالای سایت هست فراهم  شده خوشحال میشم مطالب خود را اونجا ارسال کنید امکان درج اسم و خلاصه ای از حال نویسنده مطلب هم هست ! البته فقط مطالب کامل رو اونجا ارسال کنید که حداقل 10 اس ام اس باشن تک اس ام اس ها رو در همین بخش نظرات ارسال کنید

10
اشتراک‌گذاری
admin

۵۰ دیدگاه

 1. ghazal

  این فامیله دور دس مریزاد میخواد

 2. محکوم ب تنهایی

  سلام.خاهش میکنم برام دعا کنید ک از این بلا تکلیفی در بیام.خیلی سخته دلتنگ کسی باشی و واسه کسی اشک بریزی ک نمیدونی اون کیه… Cry
  داداش متین ممنون از اینکه ب سایت توجه داری Heart Heart Heart

 3. mamadborji

  پسر خاله :

  یه روز رفتم نونوایی …

  نونوا گفت هر کسی اومد ، بهش بگو پشت سرت وا نسه …
  نون نمی رسه

  منم هر کی اومد ، گفتم بیا جلوی من واسا …
  پشت سرم نون نمی رسه … !!

  ………………………………..

  آقای مجری: شما رفتی شیرینی بگیری. چرا آنقدر طول کشید؟

  پسر خاله: گرفتیم دیگه. طولانی شد.

  – خب بده من ببرم بزارم سر سفره هفت سین دیگه.

  – نه حالا باشه. می گیرم میدم حالا.

  – چی میگی؟

  – شیرینی گرفتیم اومدیم… یه بچه ای بود کار می کرد چیز می فروخت.

  – خب؟

  – گفت یه کمکی بکن شب عید. گفتم من پول ندارم. چشمش افتاد به جعبه شیرینی. در جعبه رو وا کردم، یه دونه…

  – خب یه دونه شیرینی دادی به یه بچه ای… شیرینی رو بده.

  – پیرمرده هم داشت می رفت، دست کرد یه دونه برداشت… خواست دیگه.

  – خب چه ایرادی داره؟ شیرینی برای خوردنه، برای تعارف کردنه… (رو به دوربین) من دیدم بعضیا همین جوری شیرینی رو می ذارن می مونه خشک می شه خراب می شه…

  – آقای مجری… شاگرد مغازه هم داشت جلوی مغازه رد می شد آب و جارو می کرد، دلش خواست یه دونه.

  – خب حالا یه دونه…

  – مغازه داره اومد بیرون، یه دونه… گفت قبول باشه. یکی دیگه اومد برداشت یه دونه… همه نگاه می کردن دیگه، بازار بود، شلوغ بود دیگه.

  – یعنی تو همه شیرینی رو دادی به بازار؟

  – نه قوطی اش دستم بود. بعد یکی داشت جوجه می خرید دست یه بچه هه…

  – خب؟

  – گفت پسر جون! این قوطی خالی به چه دردت می خوره؟ بده من این جوجه ها رو ببرم خونه… قوطی اش هم دادم به اون!

  – خب این یه طرفش… اون طرف قوطی کو؟

  – تازه اینم می خواست بگیره سوراخ سوراخ کنه گنجشکه جوجوه نفس بکشه. گفتم اینو بیارم که بدونی شیرینی رو گرفتم.

  ………………………………………………..

  آقای مجری: بله… چون این پسرعمه*زا خیلی بچه خوبیه و اون لباسی رو هم که پوشید، ازش خوشش اومد ولی هیچی نگفت و درش آورد، من براش یه هدیه دارم… خب حالا فکر می*کنی این هدیه چیه؟

  پسر عمه*زا: *ها؟

  آقای مجری: می*گم اون لباسه که از تنت درآوردم یادته؟ حالا حدس بزن این هدیه چیه.

  پسرعمه*زا: ماشین؟

  آقای مجری: نه ببین… یادت می*یاد اون لباسه که ازت گرفتم؟ حالا فکر می*کنی این هدیه چیه؟

  پسرعمه*زا: توپ؟

  آقای مجری: نه ببین. اصلا ولش کن. بیا این هدیه*هه رو بازش کنیم ببینیم چیه.

 4. عروسک

  دمتون گرم عالی بود Yes

 5. kinglove

  فامیل دور:اقا مجری بعضیا انقدر قشنگ دروغ میگن ادم حیفش میاد باورش نشه
  تمام دیالوگاشو حفظم

 6. fateme

  طرح آمارگیری خانوار
  شما چند تا بچه دارین؟
  بابام : یکی
  ولی توشناسنامه که نوشته دو تا
  اونو میگی؟ دکور خونست Neutral
  فقط وقتهایی که اینترنت قطع میشه میاد بیرون یه دوری میزنه! Eek!

 7. fateme

  یکی ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ

  ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ. ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ ﻭ ﺷﮑﻤﻤﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ

  ﺍﺯ ﺗﻮ ﺷﮑﻤﻢ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻣﺪ!

  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﻬﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩ !

  ^_^

 8. fateme

  به داداشم گفتم لپتاپمو بده

  دو متر کلن از هم فاصله داشتیم

  دیدیم نه میتونه پرت کنه نه میتونه سُر بده

  آخرش گذاشتش روی یه پتو گفت بکِش از اون ور یه همچین ادمهای

  لارجـــی هستیــــم مــــا!!

 9. fateme

  از وقتی اس ام اس اختراع شد ، بچه هایی که بین زنونه مردونه میرفتن و میومدن،

  کاربردشون رو از دست دادن

 10. fateme

  لباسها در آب کوتاه میشوند و برنجها دراز.

  در درازای زندگی لباس باش ودرپهنای آن برنج

  و اگر عمق این پیام را نفهمیدی بدان که تنها نیستی،

  چون منم نفهمیدم

 11. علی زرعی

  سلام آقای مدیر واقعا دمت گرم واقعا لذت بردم یه مدت زیادی بود شدیدا حالم گرفته بود شادمون کردی داداش تشکر تشکر تشکر

 12. fateme

  قانون های فوتبال دوران کودکی! یادته؟!
  ۱٫ اونیکه از همه چاق تر بود، همیشه دروازبان بود!
  ۲٫ همیشه اونی که صاحب توپ بود، میگفت کی بازی میکنه کی نه!
  ۳٫ زیاد قسم میخوردی پنالتی بود، قسم نمیخوردی پنالــــــتی نبود!
  ۴٫ بــــازی زمــــانی تموم میشــــد، وقـــتی همه خســـته میــــشدن!
  ۵٫ مهم نبود بازی چند چنده، هرکی گلِ آخــر بازی رو میزد، برنده بود!
  ۶٫ داور هم که موی زائد! : ))
  ۷٫ اگه یه موقع توپ گیر نمیومد، یه جورابی دبِ پلاستیکی چیزی …!
  ۸٫ اگه یارکِشی آخر انتخاب میکـردی، دیگه امیدی واسه زندگی نبود!
  ۹٫ لحــظه ای که توپ مــیرفت زیر ماشینی که در حال حــرکته، پر استرسترین لحظه زندگی بود!
  ۱۰٫ وقـــــتی صــــاحب توپ عصــــبانی میشد، بازی تمــــوم میشد!
  ۱۱٫ دختر همســـایه از کوچه رد میشد، همه رونالدینیو میشدن! : ))
  ۱۲٫ شلــــوارت، کفشـــت، پیرهـــنت پاره میشد، کـتک شـب رو …!
  ۱۳٫ مسابقه با تیم کوچه بغلی مثل لشکر کـشی هیتلر به لهستان بود!

 13. fateme

  انسان کولر رو اختراع کرد خدا بدش اومد که تو آب و هوا دخالت شده
  پس پدر رو آفرید که نذاره روشنش کنن!
  .

 14. fateme

  مشکل پدر و مادر من اینه که من رو با موفق ترین بچه ى فامیل
  و خودشون رو با بدبخت ترین پدر و مادر فامیل مقایسه میکنن

 15. fateme

  بیچاره داداشم بچه که بود انقد دسته بازی رو نمیدادم بهش بازی کنه
  که الان از قارچ خور به عنوان فیلم یاد میکنه تا بازی!
  خدایا مارو ببخش

 16. fateme

  من هروقت زمین میخورم به جای اینکه ببینم کجام داغون شده
  فقط نگا میکنم دورم کسی نباشه.
  بعد میام خونه میبینم عه دستم قطع شده!

 17. fateme

  مامانم میگه دخترم همینجوری که نشستی پا اینترنت
  این تخم مرغارم بزار زیرت جوجه شن…
  احساس مسئولیت که نداری حداقل حس مادری رو تجربه کن !

 18. fateme

  پسره آلومینیوم بزنی دوره دماغش
  ۱۵ تا کانال رو بدون پارازیت میگیره
  بعد استاتوس داده : به ارواح جدم نیستی در حدم!

 19. fateme

  جدیدا پشه های خونمون قابلیت عبور از پتو رو هم بدست آوردن در حد کریس آنجل….!
  یکیشون اومد در گوشم گفت:… ماااااااااااااااااااایند فرییییییییییییییییک….

 20. fateme

  من خیلى آدم منطقى، ریلکس و مهربونى هستم.
  منتها این مال وقتیه که خوابم.
  وقتى بیدار مى شم اصلا از این لوس بازیا خوشم نمیاد

 21. fateme

  کشیدن ترمز دستی قبل دعوا تو خیابون …
  قدرتی به آدم میده ک فنون معبد شائولین در چین یه همچین قدرتی رو نمیده

 22. fateme

  من آخرشم نفهمیدم فلسفه ش چیه که تو همه ی عروسی ها
  یه نفر با شلوار لی و تی شرت قرمز هست که از همه هم بیشتر میرقصه!؟!?

 23. kimia

  سلام خسته نباشید قشنگ بود Laugh

 24. مهسا63

  خیلی عالی بود

 25. Hamun "soheile" khodemun

  merC az zahmatat matin jan,khub bud.

 26. fateme

  اگه دیدین یه مرد سینشو سپر کرده, سرشو بالا گرفته و زبونش رو در اورده تعجب نکنید..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  اتفاق مهمی نیفتاده; داره زیپ شلوارشو میکشه بالا!!!
  ( مقابله با مسخره کردن دخترا وقت ریمل زدن )

 27. fateme

  ساپورت بی رنگ چیست؟؟؟!!!!!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  هیچی نیییییی…هیچی نییییییییی…..اروم باشییییییید…اروم پسراااااااا…..نفس عمیق…..هیچی نشد…
  فقط لفظشو اومدم…Neutral

 28. MaHsA

  پسره به دوس دخترش میگه اگه من بمیرم چیکار میکنی ؟؟ میگه : . . . . . . . . . . وااااای خدا نکنه دیوونه Big Frown( من لباس مشکی مجلسی ندارم Neutral

 29. fateme

  ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﭼﻘﺪ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ
  ﻟﺬﺕ
  ﺑﺨﺸﻪ؟؟؟؟؟
  ﻫﺮﭼﯽ ﺩﺭﺱ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻩ.

 30. fateme

  کودک درونم مدام پیرمرد درونم رو اسکل می کنه می خنده
  قدیم اینجوری نبود والا ، جرات نمی کرد پاشو جلوش دراز کنه لم بده!Neutral

 31. fateme

  آقای مجری : من دو ساعته دارم تو رو صدا می زنم . صدامو نشنیدی ؟
  پسر عمه زا : چرا شنیدم
  آقای مجری : پس چرا نیومدی ؟
  پسر عمه زا : اهمیت ندادم

 32. fateme

  آقای مجری : درخواست مون رومی تونیم با یه کلمه قشنگ بگیم .
  مثلا یه لیوان آب بخوایم چی می گیم ؟
  پسرخاله : خودمون می ریم آب می خوریم ، برای بقیه هم میاریم
  – نه ، مثلا بخوایم بگیم این شیرینی رو به من بده
  – خودمون بلند می شیم بر می داریم به بقیه هم تعارف می کنیم
  – نه ، یه کلمه ای بگو که محبت شما رو به من نشون بده
  – می خوای برم نون بگیرم ؟ می خوای برم نفت بگیرم ؟ آب بیارم ؟
  – نه نه ! قبل از اینکه بگیم این شیرینی رو به من بده، می تونیم یه کلمه قبلش
  بگذاریم . بگیم : عزیزم ، ممکنه شیرینی رو به من بدی ؟
  – بله بفرما. بفرما. من خودم باید زودتر می فهمیدم شیرینی می خوای ،
  بهت می گفتم. بفرمایین بفرمایین

 33. fateme

  آقای مجری : اگه یکی دستشو آورد جلو یعنی ؟
  فامیل : می گیم دستتو بکش !
  کلاه قرمزی : می گیم مگه کاراته بازیه ؟
  ببعی : می لیسیم
  آقای مجری : نه ما هم دستمونو می بریم جلو و باهاش دست می دیم..
  حالا اگه دستشو نیاورد جلو چی ؟
  پسرعمه زا : ما دستمونو می بریم جلو می کنیم تو نافش !

 34. fateme

  آقای مجری : چه کارِ خوبی انجام دادید تو این ایام ؟
  فامیل دور : یه فرش ۹ متری رو خشک کردم .
  آقای مجری : حالا بگید چه کارایِ بدی انجام دادید تا بهتون شیرینی بدم .
  فامیل دور : یه فرش ۹ متری رو با سشوار خشک کردم .

 35. fateme

  آقای مجری : شعری که بلدی رو بخون
  جیگیر : گفتم غم تو دارم ، گفتا غمت سرآید ، گفتی یا نگفتی ؟ گفتی یا نگفتی؟گفتی یا نگفتیـــــی ؟
  مجری : شاعر گفته به ما چه؟
  ببعی : It’s nice to be important, but it’s more important to be nice
  مجری : نه شعر فارسی بخون
  ببعی : در گلستانه چه بوی علفی می آمد ، به به .

 36. fateme

  تو ی تحقیقی نوشته بود مردان ۱سال از عمر خودرا صرف دید زدن زنان میکنن ولی من فکر کنم تو ایران به نصف عمر هم برسه!

 37. fateme

  همیشه نفر جلوئی تو صف پمپ بنزین
  دست وپا چلفتی ترین ادمه رو کره زمینه
  قبول دارین؟؟

 38. fateme

  توقع مرد ایرانی ازهمسر:
قدوقواره شکیرا
.هیکل جنیفر.رنگ پوست نیکل کیدمن.
لب ودهن انجلینا جولی.
اخلاق‎”‎‏ خانم فاطمه زهرا‎”‎

 39. fateme

  مرسی جناب مدیر سایت،خیلی جالب بود

 40. گلبهار

  ممنوم اقای مدیر بسیار زیبا بود

 41. mahdis

  Grin Snicker mrciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 42. mehrzad

  دانشجویی که در یک روز ۳ تا امتحان داشته باشه
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  حتما باید مجهز به آفتابه باشه

 43. من بی تو

  هیچ وقت تو زندگیتون با یه خر درد و دل نکینی (فامیل دور )

 44. mehrzad

  زن ها اصن پیچیده نیستن!!!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  فقط یه کم محبت میخوان
  یکمی هم عشق
  و یکمی هم پول
  و یه کمی هم تعریف
  و چندتا چیز دیگه که ما مردا سر درنمیاریم! Neutral

 45. من بی تو

  بازم از این کارا بکنین Big Smile ROTFL

 46. mehrzad

  ﻭﺍﻳــــــــــــــــــــﻲ
  ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﯾﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻤﻮ
  ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺰﺍﺭﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻤﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺳﯿﺐ ﮔﺎﺯ
  ﺯﺩﺱ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻭﺭﺵ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺍﻻﻥ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﺍﭘﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ؟

 47. mehrzad

  دومین کشور غمگین جهان شدیم، چیزی تا قهرمانی نمونده هم وطن پارو بزن …

 48. پرستو....

  ROTFL خیلی خوب بود خسته نباشی Yes این فامیل دروم ایول داره Laugh

ارسال پاسخ

برای استفاده از شکلک ها رو آن های کلیک کنید

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo